Starflex print voor dynamisch gebruik

Contactvlak met hardgoud

LED module met IMS (insulated metallic substrates techniek)

Aluminiumkern printplaat (IMS; insulated metallic substrates)
met wit soldeermasker en bondgoudoppervlakte

Printen met Kaptontape als vervanging voor peel off masker

Printen met Kaptontape als vervanging voor peel off masker

LED lands met bondoppervlakte

Paneel met “Edgeplating”

Paneel met “Edgeplating”

Drukknop bij een flexibele print met beschermfolie

Drukknop bij een flexibele print met beschermfolie

Starflex print voor dynamisch gebruik

Oppervlakte Entek+ (OSP) bij multilayer

Chemisch NiAU oppervlakte bij multilayer

Layout en printplaat voor processor met Ball Grid Area

Contourfrezen in paneel bij dubbelzijdige printplaat

Paneel met uitbreekbruggen

100 µm printplaat met zwartsoldeermasker en een oppervlakte chemisch goud

Aluminium printplaat (IMS; insulated metallic substrates) met wit soldeermasker
met een bondgoudoppervlakte

Verkoopvoorwaarden.

Verkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J.A. Printed Circuits Company B.V.

Artikel 1 Definities
1.1

Daar waar in deze verkoopvoorwaarden wordt gesproken van JAPCC wordt bedoeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J.A. Printed Circuits Company B.V., statutair gevestigd te Eibergen, zijnde de rechtspersoon die leveringen plaatst.
1.2
Daar waar in deze verkoopvoorwaarden wordt gesproken van afnemer wordt daaronder tevens verstaan opdrachtgever of koper of eenieder met wie JAPCC een overeenkomst aangaat, of wil aangaan of aan of voor wie JAPCC aanbieding doet, aan of voor wie JAPCC levert of aan of aan wie prestatie door wordt verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en prestaties van JAPCC. Laatstgenoemde wijst nadrukkelijk andere voorwaarden af.
2.2
Bij een samenloop van door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden en onderhavige verkoopvoorwaarden, zullen deze laatste prevaleren.

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen,
3.1

Alle offertes of aanbiedingen van JAPCC vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze verkoopvoorwaarden, zowel op de offerte als op de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
3.2
Offertes van JAPCC zijn gebaseerd op door afnemer verstrekte gegevens.
3.3
Aanbiedingen van JAPCC zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

Artikel 4 Orders, acceptatie en overeenkomsten
4.1
De overeenkomst tussen JAPCC en afnemer komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod JAPCC heeft bereikt. Indien de acceptatie afwijkingen ten opzichte van de offerte bevat, komt de overeenkomst pas tot stand indien JAPCC aan de afnemer schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
4.2
JAPCC is tot geen ander prestatie gehouden dan tot hetgeen is overeengekomen. De kosten van het aan derden uitbesteden zijn voor rekening van afnemer, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.3
Indien leveringen op verzoek van de afnemer met spoed en voorrang dien te worden afgewikkeld, is het risico van de daarmee samenhangende kosten, daaronder begrepen de kosten voor verbetering, geheel voor rekening van afnemer.

Artikel 5 Prijzen
5.1
De overeengekomen prijs van de leveringen is gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens.
5.2
De leverprijzen gelden, indien niet anders overeengekomen is:
• Inclusief emballagekosten en
• Exclusief vervoerskosten, heffingen, belastingen en accijnzen,
en zijn gebaseerd op dé op het moment  van aanbieding geldende kostprijzen c.q. kostprijsbepalende factoren. Indien JAPCC het vervoer verzorgt worden de vervoerskosten apart in rekening gebracht aan de afnemer.
5.3
Wijzigingen in de kosten bepalende factoren, alsmede gebleken onjuistheid dan wel onvolledige verstrekking door afnemer van gegevens die voor de prijsbepaling relevant zijn, geven JAPCC het recht de in rekening te brengen prijzen bij te stellen overeenkomstig de opgetreden wijzigingen c.q. gebleken onjuistheid en/of onvolledigheid.

Artikel 6 Wijzigingen en aanvullingen
6.1

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
6.2
Wanneer een wijziging en/of aanvulling als in lid 1 bedoeld wordt overeengekomen, dan geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst.

Artikel 7 Levering
7.1

JAPCC verbindt zich jegens afnemer om hem de goederen te leveren in overeenstemming met de kwaliteit en hoeveelheid als nader in de opdrachtbevestiging omschreven met een marge van 10% over- en onderlevering.
7.2
Voor JAPCC gelden de opgegeven levertijden slechts bij benadering. JAPCC geldt ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Niet tijdige levering geeft afnemer geen recht op schadevergoeding, opzegging of ontbinding van de overeenkomst, of niet nakoming van enige verplichting jegens JAPCC.
7.3
Levering wordt geacht te zijn geschied op het tijdstip dat de goederen door of vanwege JAPCC op de door afnemer aangegeven plaats worden afgeleverd.

Artikel 8 Eigendomsovergang en risico
8.1

Voor JAPCC geldt dat, behoudens het gestelde in de artikelen 8.2 en 8.4, de eigendom van en het risico voor de goederen op afnemer overgaat bij aflevering.
8.2
JAPCC behoudt zich de eigendom van de goederen voor zolang afnemer niet het verschuldigde uit de levering, huidige, eerder en later leveringen daaronder begrepen, almede daaronder begrepen eventuele rente en kosten, heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld. In dat geval gaat de eigendom op afnemer over, zodra deze aan al zijn verplichtingen jegens JAPCC heeft voldaan. In afwijking van artikel 15 geld voor afnemers in Duitsland dat ex artikel 3:92a BW de goederen in rechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden beheerst door het Duitse recht, indien de goederen zich in de staat  Duitsland bevinden.
8.3
Indien JAPCC gerede twijfel  heeft omtrent de betalingscapaciteit van afnemer, is JAPCC bevoegd de levering van goederen uit te stellen totdat afnemer  zekerheid voor betaling heeft verschaft. Afnemer is aansprakelijk voor de door JAPCC door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
8.4
Indien JAPCC op verzoek van afnemer de levering uitstelt, blijven de goederen eigendom van JAPCC en blijven ook voor diens risico totdat de goederen bij afnemer zijn afgeleverd. De maximale uitsteltermijn bedraagt 4 weken. Uitgestelde leveringen zijn geen afbestelde leveringen.

Artikel 9 Betaling
9.1
Bij leveringen dient betaling door afnemer aan JAPCC geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
9.2
Betaling door afnemer dient plaats te vinden door middel van storting of overmaken op een door JAPCC aangegeven bank-/giroafschriften van JAPCC aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.
9.3
Bij overschrijding van de betalingstermijn is afnemer vanaf de dag dat die termijn verlopen is – zonder nadere ingebrekestelling en/of sommatie- over het openstaande bedrag de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd. Bij handelsvorderingen is het wettelijk rentepercentage gelijk aan de herfinancieringrente van de Europese Centrale Bank, te vermeerderen met 7%. Onder handelsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst om baat die een of meer van de partijen verplicht iets te geven of te doen en die tot stand is gekomen tussen een of meer natuurlijke personen die handelen in de uitvoering van een beroep of bedrijf of rechtspersonen.
9.4
Alle gemaakte kosten, zowel gerechtelijk als buitgerechtelijk, met betrekking tot de invordering van het door afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van afnemer. De buitenrechtelijke incassokosten worden minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste €100,- per vordering bedragen.
9.5
Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering va de op de dag van ontvangst verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente en tot slotte in mindering van de hoofdsom.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en garanties
10.1
Voor JAPCC geldt, met terzijdestelling van alle wettelijke bepalingen, uitsluitend hetgeen hierna in dit artikel is bepaald.
10.2
Uitsluitend die gebreken aan het geleverde, welke het gevolg zijn van het gebruik van ondeugdelijk materiaal of het gevolg zijn van fabricagefouten en zich voordoen binnen die hierna in lid 3 van dit artikel genoemde termijn zullen kosteloos door JAPCC worden hersteld, mits afnemer JAPCC terstond, nadat hem van die gebreken had kunnen zijn gebleken, op de hoogte heeft gesteld. De voorwaarde voor deze garantie is, dat afnemer het geleverde goed heeft onderhouden, het geleverde nog in originele en onbewerkte  staat is en niet derden al pogingen tot reparatie en/of opwaardering hebben ondernomen. In alle gevallen komt de schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot het factuurbedrag.
10.3
De in voorgaande lid van dit artikel genoemde garantietermijn bedraagt 6 maanden.
10.4
Onder herstel al in lid 2 van dit artikel bedoeld, wordt slechts verstaan het gratis leveren van vervangende goederen dan wel onderdelen, ter keuze aan JAPCC. Hiervoor zal afnemer JAPCC een redelijke termijn laten. Weigert afnemer zodanige redelijke termijn dan is JAPCC van haar verplichting ontheven. Eveneens is JAPCC van al haar verplichtingen ontheven, zodra buiten haar toestemming door wie dan ook aan het geleverde veranderingen worden aangebracht of verwerking en/of opwaardering of reparaties worden verricht.
10.5
JAPCC aanvaardt geen verder aansprakelijkheid dan die welke in dit artikel is geregeld. Zij aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade. Met name zal JAPCC onder geen enkele omstandigheid tot schadevergoeding, van welke aard ook, gehouden zijn, terwijl JAPCC evenmin de verplichting heeft gebreken te herstellen, welke het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundige of foutieve behandeling en/of overmatige belasting of gebruik.
10.6
Aansprakelijkheid van JAPCC voor herstel (of vervanging) van goederen die zich  bevinden buiten het grondgebied van de Nederlandse Staat blijven beperkt tot het bedrag dat JAPCC voor herstel (of vervanging) in Nederland zou hebben moeten betalen.

Artikel 11 Annulering, opschorting, staking en ontbinding
11.1
Annulering door afnemer van een levering is alleen geldig indien zodanig bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan JAPCC geschiedt en voorts vervolgens door JAPCC zodanig annulering wordt geaccepteerd.
11.2
Indien zodanige annulering door JAPCC wordt geaccepteerd, is afnemer gehouden aan JAPCC in ieder geval te vergoeden alle ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en/of door de annulering geleden en nog te lijden schade, alsmede de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht de overige rechten van JAPCC.
11.3
Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enig ander met JAPCC gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of toetreedt tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht in verzuim te zijn en heeft JAPCC het recht, na deugdelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, te staken of de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, ter hare keuze, zonder dat JAPCC tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar verder toekomende rechten. Als zodanige ingebrekestelling kan worden beschouwd elk schriftelijk stuk, nota’s en rekeningoverzichten inbegrepen, door JAPCC aan afnemer gericht, dat duidt op niet, niet behoorlijke of niet tijdige nakoming zijdens afnemer van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.
11.4
Opschorting, staking, en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is JAPCC alsdan gerechtigd van afnemer te vorderen een vergoeding van schade, kosten in interesten veroorzaakt door de wanprestatie van afnemer en/of ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen de door JAPCC gederfde inkomsten.

Artikel 12 Reclames
12.1
Reclames over het (af)geleverde dienden binnen 8 dagen na aflevering, indien het gebrek zichtbaar is en bij verborgen gebreken binnen 8 dagen nadat het gebrek geconstateerd kon zijn, aan JAPCC schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt, met maximum termijn van 6 maanden na leveringsdatum.
12.2
Zo de (af)levering niet wordt aanvaard, is JAPCC gerechtigd, dan wel nakoming van de overeenkomst te vorderen, dan wel ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Ingeval nakoming van de overeenkomst wordt gevorderd, kan JAPCC aanvullend schadevergoeding vorderen.
12.3
Reclames omtrent facturen moeten binnen 8 dagen na de dag van verzending van facturen schriftelijk bij JAPCC worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge een dergelijke reclame niet opgeschort.
12.4
Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft afnemer zijn rechten te zake verwerkt, tenzij termijnen in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeven.

Artikel 13 Overmacht
13.1
Ingeval JAPCC door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontvonden te beschouwen, zulks ter hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
13.2
Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door afnemer niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstaking, blokkade, epidemie, devaluatie, overstroming, transportmoeilijkheden, brand, machinebreuk, plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen, andere stoornissen in de bedrijfsuitoefening van hetzij JAPCC het door haar bij uitvoering van de opdracht betrokken derden, en vertraagde levering, door welke oorzaak dan ook, van door JAPCC tijdig bestelde materialen en/of onderdelen.

Artikel 14 Overdracht en plichten
14.1

Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de onder deze verkoopvoorwaarden gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, tenzij de andere partij hierin voorafgaand schriftelijk heeft toegestemd.

Artikel 15 Bevoegde rechter en toepasselijk recht
15.1

Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zullen, behoudens bepalingen van dwingend recht, onderworpen zijn aan de rechtsmacht van de absoluut bevoegde rechter te Zutphen, onverminderd de bevoegdheid van de rechter terzake een voorlopige voorzieningen procedure.
15.2
Op de overeenkomst en de gevolgen daarvan zijn de bepalingen van het Nederlandse Recht van toepassing.

Artikel 16 Additioneel
16.1
Deze voorwaarden zijn op 21 november gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09178572
16.2
De voorwaarden kunnen worden aangeduid als “verkoopvoorwaarden JAPCC”